تعیین عمر آب های زیر زمینی

عمر نمونه های آب زیر زمینی، مدت زمان حرکت آب از محل تغذیه (سفره های زیر زمینی) تا حفره استخراج است. آب زیر زمینی دور از محل تغذیه در آهنگی که بستگی به اختلاف در سطوح سفره های آب (شیب پیزومتری) و خواص لایه های حمل کننده آب دارد، حرکت می­کند. عمر آب­های زیر زمینی از داده های هیدرولیکی یا روشهای ایزوتوپی اندازه گیری شده محاسبه می­شود.

همانگونه که در بالا اشاره شد، تریتیم محیطی برای شناسایی آبی که در زمانهای "پس- هسته ای" تجدید شده بکار رفته است. با وجود این، روشهای پیشرفته جهت اندازه گیری تریتیم تا اندازه های خیلی کم بکار می رود، که سالیابی آب زیر زمینی را تا 100 سال امکان پذیر می سازد. کربن-14 (با نیمه عمر 5730) بطور گسترده برای سالیابی نمونه های آب زیر زمینی با زمانهای ماند (Rs) از چند صد سال تا 30000 سال مورد استفاده قرار می گیرد.

برخلاف تریتیم H3،  کربن جزئی از آب نیست بلکه یک محلول است. محاسبه عمر آب های زیر زمینی از اکتیویته­های اندازه گیری شده نه تنها مستلزم ارزیابی اندازه کربن-14 در شارژ مجدد است، بلکه فهمی از منبع و رفتار بعدی کربنات محلول در در سیستم آب زیرزمینی را در بر می گیرد. با تعیین عمر تعداد زیادی از نمونه ها در یک آبگیر، طرحهای با عمر یکسان (ایزوکرونها) از آنچه که خطوط جریان آب زیر زمینی نتیجه می دهد قابل استنتاج هستند.

کلر-36 (با نیمه عمر 302000 سال) ممکن است برای عمر سنجی آب با زمانهای ماند متجاوز از یک میلیون سال بکار رود. بعنوان مثال حوضچه آرتزین بزرگ استرالیا، تقریباً یک سوم قاره را پوشش می دهد. منطقه اصلی سفره های آب زیر زمینی در شرق بوده و آب در جهت جنوب و جنوب غربی جریان دارد. اندازه آبگیر به اندازه ای است که عمر آب زیر زمینی در نزدیکی بعضی از نواحی تخلیه به دو میلیون سال می­رسد.

جهت اعتبارسنجی کلر-36 بعنوان یک روش تعیین عمر آب­های زیر زمینی، یک مقایسه داخلی بین عمرهای ایزوتوپی صورت پذیرفت و از مدل هیدرولیکی محاسبه شدند. در پایان نیز توافق رضایت بخشی به دست آمد.

نسبت اتمی Cl/Cl36 نه تنها بستگی به عمر و خواص هیدرولیکی آب زیر زمینی دارد بلکه به وسعت انحلال کلرید زیر سطحی نیز وابسته است. روشهای کلر-36 بطور گسترده جهت مطالعه نمکین بودن و تنزل کیفیت آب زیر زمینی بکار می­رود.

+ نوشته شده توسط ر.ق.پ در دوشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ و ساعت 8:30 |